1. Introduktion

Till kursanordnare 

Kursledaren 

Kursledarens förmåga att få gruppens deltagare att känna sig trygga att delta i samtalen är avgörande för hur bra träffarna blir. Att skapa förtroende genom att vara lyhörd för deltagarnas behov och frågor är viktigt. Träffarna genomförs med fördel på modersmål eller på annat språk som deltagarna behärskar. Kursledaren behöver kunna läsa och tala på svenska 

Metod 

Träffarna bygger på dialog som metod. Det innebär att deltagarna är med och formar innehållet i träffarna med sina reflektioner kring ämnena. Tyngdpunkten ligger på att göra deltagarna delaktiga och medskapande. Flera av övningarna bygger därför på deltagarnas egna erfarenheter av ämnena ifråga. Upplägget har korta avsnitt med information och större del ägnas åt interaktiva moment så som diskussioner och övningar för att främja eget lärande och utveckling.  

Förutom Introduktion: Mänskliga rättigheter är temana tänkta att vara fristående och kunna användas utifrån deltagarnas behov. Ett tema kan med fördel delas upp på flera träffar.  

Mänskliga rättigheter

Det här temat är en introduktion till vad mänskliga rättigheter är och hur de fungerar i Sverige nu och ur ett historiskt perspektiv.